EAS toetas kolme Läänemaa projekti miljoni euroga, Lääneranna vald saab üle 700 000 euro

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 20 piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) projekti Järva, Lääne, Tartu, Viljandi ja Valga maakonnas ligikaudu 20 miljoni euroga. Investeeringute mõjul saavad otsest kasu üle 150 erineva ettevõtte turismi-, tööstus- ja tootmisvaldkonnas. Läänemaa projekte toetatakse kokku ligi miljoni euroga.

Läänemaa projektid:

Haapsalu holmide tööstus- ja sadamate ala avaliku infrastruktuuri arendamine. Toetuse suurus 350 367,45 eurot.

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Haapsalu holmide tööstusala ligipääsuteed Holmi kallas, Westmeri tänav ja nendevaheline Kaluri tänava lõik ning paigaldada tänavavalgustus tagamaks normidele vastavat ja turvalist ligipääsu tööstusettevõtetele ja sadamatele.

Uuemõisa tööstusalade tehnilise taristu rajamine. Toetuse suurus 344 930 eurot.

Toetuse abil on kavas Uuemõisa põhjaosa tööstusalale uue alajaama ehitamine, mis tagaks ettevõtjatele vajaliku elektrivõimsuse ning puuduva kaugküttetrassi ehitamine, mis tagaks ettevõtjatele vajaliku soojavarustuse.

Taebla tootmisala. Toetuse suurus 303 073,25 eurot.

Toetuse abil on kavas lahendada olulised kitsaskohad Taebla tootmisalal, rekonstrueeritakse juurdepääsuteed ning rajatakse tänavavalgustussüsteem.

Lääneranna vald:

Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala. Toetuse suurus 736 280,88 eurot.

Toetuse abil on kavas Piiri tänava ja Valuste tee rekonstrueerimine kõvakattega teeks, sh teepeenarde korrastamine ning tänavavalgustuse rajamine, Piiri tänaval vee- ja kanalisatsioonitrasside, sh tuletõrjevee varustuse välja ehitamine ning Valuste teel veetrasside ehitamine. Soodsa ettevõtluskeskkonna teke paneb aluse uute töökohtade (u 70 otsest) loomisele ja olemasolevate säilimisele. Samuti teeb projekt võimalikuks uute alade kasutuselevõtu ettevõtluseks.

“Pean kohaliku ettevõtluskeskkonna toetamist väga oluliseks eelkõige seetõttu, et see aitab hoogustada töökohtade säilimist ja loomist. Kui vaadata Tallinnast väljapoole, siis maakondades on tuge vaja igas valdkonnas, olgu selleks tootmine või turism. Kõik need valdkonnad vajavad sobivat keskkonda ja taristut ning seda aitamegi toetusega luua,” ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. “Sellised projektid, mis loovad võimaluse ettevõtluse tekkeks ja arendamiseks, on suure mõjujõuga, sest hoogustavad majanduskasvu kogu riigis.”

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on varasemaid konkurentsivõime tugevdamise taotlusvoore iseloomustanud turismivaldkonna ülekaal, kuid seekord on palju ka tööstus- ja ettevõtlusalade arendamise projekte.

“Kokku toetatakse kümmet erinevat tööstusala viies maakonnas, millest saavad otsest kasu 27 seal juba tegutsevat ettevõtet. Samas luuakse võimalusi piirkondadesse uute investeeringute toomiseks,” sõnas Harjo. “Näiteks on väga oluline Paide linna ettevõtlusaladele juurdepääsuks vajalike sõidu- ja kõnniteede rekonstrueerimine ning sinna planeeritavale ühistulisele piimatööstusele elektriliitumise võimaluse loomine,” lisas ta.

Turismivaldkonna projektidest kaasajastatakse näiteks Järva maakonnas Vallitornis asuva ajakeskuse “Wittenstein” eksponaate ning rajatakse Paidesse 19. sajandi tegevusmuuseum.

Tartu maakonnas on fookus Sibulatee objektide väljaarendamisel. Selle raames on kavas laiendada Kolkja vanausuliste muuseumi, luua Alatskivi lossi sõiduhobuste talli mõisakultuuri tutvustav ekspositsioon ning arendada Kodavere kultuuri tutvustavad maastikuobjektid. Valgamaal toetatakse Mulgi Elamuskeskuse loomist.

“Turismiinvesteeringute abil keskendutakse piirkondade eripära rõhutavate objektide arendamisele, et tuua külastajad Tallinnast kaugemale. Projektide tulemusel lisandub maakondadesse uusi külastajaid ning pikeneb turistide piirkonnas viibimise aeg. Nii ulatub külastuste mõju ka teiste piirkonna ettevõteteni ning kasu saavad ühtlasi majutus- ja toitlustusettevõtted,” lausus Harjo.

Sigrid Harjo sõnul on positiivne, et kõik seekord toetuse saanud projektid on omanäolised ja toovad hästi esile nii meie mitmekülgseid ajaloo- ja kultuuripärimusi kui ka ilusat loodust. “Põnevatest loodusturismiobjektidest saab toetuse Kõpu jõe äärde rajatav Soomaa väravate külastuskeskus, mille üheks osaks on Eestis ja lähiriikides ainulaadne kõrglaudtee vaatetornidega. See annab külastajale võimaluse vaadelda Soomaa loodust täiesti uuest vaatenurgast – puulatvade kohalt,” lisas Harjo.

PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamiseks.

PKT toetuste jagamise ja projektide elluviimise eest vastutab kuni septembrini Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning alates septembrist annab EAS PKT toetuse rakendamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele, kes hakkab jälgima projektide elluviimist ja korraldama väljamakseid.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.